Firemní filozofie

Politika jakosti, životního prostředí a BOZP, společnosti Merit Bau CZ a.s.

Politika Integrovaného systému řízení
01
Vytváříme a prohlubujeme dobré jméno společnosti vysoce kvalitní prací, profesionálním vystupováním zaměstnanců a aktivním přístupem k řešení reálných přání a požadavků zákazníků.


02
Systematicky zvyšujeme úroveň odborných znalostí a kvalifikaci zaměstnanců společnosti. Neustále zlepšujeme přímý vztah ke kvalitě práce.


03
Pro zajištění činnosti společnosti kontaktujeme a vybíráme kvalitní dodavatele a zhotovitele, které následně hodnotíme.


04
Dodržujeme požadavky platných právních a jiných předpisů a požadavků.


05
Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a zapojujeme do našich snah při ochraně životního prostředí i naše obchodní partnery.


06
Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšujeme svůj environmentální profil.


07
Preventivně předcházíme havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.


08
Vyžadujeme od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolujeme a vyhodnocujeme. Dále pak komunikujeme se zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou.


09
Pro stavební činnost vytváříme podmínky pro naplnění všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. správou.


10
Zdokonalujeme a zlepšujeme systém, zajišťující odborné vyhledávání, posuzování a minimalizaci rizik na stavbách. Tyto informace přenášíme na všechny zainteresované zaměstnance, dodavatele a osoby.


11
Vyžadujeme od svých zaměstnanců a obchodních partnerů aktivní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.


12
Identifikujeme a vyhodnocujeme rizika z hlediska kvality, životního prostředí a BOZP.